HTML tutorial

جدول هزینه خدمات

 
 
 
  جدول هزینه خدمات سال 1399

 

 

هزینه خدمت

 195   به ازای هر کلمه

 ویراستاری انگلیسی مقالات

  72  به ازای هر کلمه

ترجمه انگلیسی به فارسی تخصصی در رشته های 
علوم انسانی ، عمومی، علوم پایه و مهندسی
 
   82  به ازای هر کلمه
ترجمه انگلیسی به فارسی تخصصی در رشته های 

 علوم پزشکی و علوم پایه پزشکی

 
 179  به ازای هر کلمه  
ترجمه فارسی به انگلیسی تخصصی در رشته های 
علوم انسانی ، عمومی، علوم پایه و مهندسی
 
189 به ازای هر کلمه
ترجمه فارسی به انگلیسی تخصصی در رشته های 

 علوم پزشکی و علوم پایه پزشکی

 
 هر صفحه 5000 تومان  تشخیص سرقت ادبی
زمان انجام کلیه خدمات به ازا هر 500 کلمه 1 روز محاسبه میگردد . لکن تحویل سریع تر پروژه ها و فعال سازی فوری آن ها نیز امکان پذیر میباشد .ضرایب فعال سازی فوری پروژه ها با توجه به حجم پروژه محاسبه میگردد .شما میتوانید سوالات خود را در این مورد از طریق پشتیبانی سایت مطرح نمایید .