HTML tutorial

ترتیب اسامی در مقالات ISI، ISC، SCOPUS، Pubmed، علمی و پژوهشی

آسانترین بخش آماده سازی یک مقاله علمی، وارد کردن سطرهای زیر عنوان مقاله ازقبیل اسامی مولفین Authors و نشانی ها یعنی Affiliation ها است. ما تاکنون در مورد نظام بر سر ترتیب فهرست بندی مولفین چیزی نشنیده ایم. اما مواردی نیز وجود داشته اند که همکاران منطقی و خردمند تنها به خاطر عدم توافق بر سر این مسئله که اسامی چه کسانی باید ذکر شود و ترتیب آنها، به دشمنان جدی هم تبدیل شدند. ترتیب درست چیست؟ متاسفانه هیچ قواعد توافق شده یا قراردادهای عمومی پذیرفته شده در این ارتباط وجود ندارند.

بعضی مولفین و محققین شاید برای اجتناب از مشاجرات بین خود، توافق می کنند که اسامی آنها به ترتیب الفبا فهرست بندی شوند. به نظر می رسد که این شیوه در حوزه ریاضیات عمومی باشد. همچنین در مورد بعضی از پژوهشگران که به طور مکرر همکاری می کنند، اسامی آنها به نوبت در ابتدا فهرست بندی می شود. در گذشته، گرایش کلی برای ذکر کردن سرپرست آزمایشگاه به عنوان یک مولف یا محقق اعم از اینکه وی به طور فعال، در تحقیق شرکت کرده باشد یا نباشد، وجود داشت و غالباً نام این سرپرست پس از اسامی مولفین و در آخر قرار داده می شد. درنتیجه به نظر می رسد که جای آخری به نوعی اعتبار کسب می کند. بنابراین، دو مولف که هیچ کدام از آنها سرپرست آزمایشگاه یا حتی لزوماً پرفسور ارشد نبوده برای موقعیت درجای دوم رقابت و هم چشمی می کرد. اگر سه یا تعداد بیشتری مولف وجود دارند، مولف مهم غالباً می خواهد که نام او در موقعیت اول یا آخر، اما نه در بین اسامی، قرار گیرد.
اما در حال حاضر گرایش عام به تعیین مولف یا محقق نخست به منزله ی مولف ارشد و بانی اصلی تحقیق گزارش شده می باشد. حتی زمانی که مولف نخست، دانشجوی دوره بعد از کارشناسی باشد (کارشناسی ارشد یا دکترا) و مولف دوم (سوم و چهارم) سرپرست آزمایشگاه یا حتی یک برنده ی جایزه نوبل باشد، شکل مورد قبول امروزه اشاره به مولف نخست به عنوان مولف ارشد است و فرض بر این هست که وی بیشترین بخش تحقیق را انجام داده است.
گرایش برای اصرار مدیران و روسای آزمایشگاه برای قرار گرفتن نام آنها در تمام مقالات منتشر شده از آزمایشگاه های آنها، هنوز تا حدی وجود دارد. همچنین گرایش مبنی بر استفاده از رویکرد فهرست کلی وجود دارد که عملاً از هر شخص مشغول در آزمایشگاه حتی مثلاً تکنسین هایی که ممکن است ظروف شیشه ای آزمایشگاه را پس از تکمیل آزمایش ها تمیز کرده باشند، به عنوان مولف یا محقق نام برده می شود. علاوه بر این، روند به سوی پژوهش های مشترک و جمعی نیز به طور مداوم در حال افزایش است و بنابراین، میانگین تعداد مولفین هر مقاله نیز به نوبه خود در حال افزایش می باشد.

 

    ارسال دیدگاه: