HTML tutorial

ویرایش زبانی ساختاری در مقالات علمی

 

این نوع ویرایش، شامل کارهای زیر است:

1)  رفع خطاهای دستوری، ساختاری و جمله‌بندی؛ به عنوان مثال، در جمله «مایه افتخار من است که از تجربیات شما بهره‌مند و در کارهایم از آن‌ها استفاده کنم»، باید بعد از «بهره‌مند»، از فعل «شوم» استفاده کنیم؛ چون «بهره‌مند کنم»، معنایی ندارد. بنابراین یکی از هدف‌های ویرایش زبانی-ساختاری، جلوگیری از حذف بدون قرینه فعل‌ها در جمله است. به عنوان مثالی دیگر، می‌توان به کاربرد درست «را»ی مفعولی بعد از مفعول اشاره کرد.

2) اصلاح انحراف از زبان معیار و یک‌دست کردن زبان نوشته؛

3) ابهام‌زدایی از عبارت‌های نارسا، مبهم، متناقض، نامفهوم و عامیانه؛

4) انتخاب برابرهای مناسب برای واژگان غیر فارسی، حذف واژگان، تعابیر و اصطلاحات و عبارت‌های تکراری و زائد، عامیانه، ناقص، نارسا، متضاد و متناقض؛

5) کوتاه کردن جمله‌های طولانی؛

6)  ساده‌سازی و روان‌سازی متن از نظر جمله‌بندی؛

7)  گزینش واژگان فارسی و برابرهای مناسب.

    ارسال دیدگاه: