HTML tutorial

از یک موضوع فارسی، چگونه مقاله انگلیسی پیدا کنیم؟؟!؟


 

یافتن کلمات تخصصی به لاتین

کلمات کلیدی عنوان را به لاتین ترجمه کنید. چون کلمات تخصصی هستند باید با دقت ترجمه کنید. میتوانید از استاد راهنما در زمینه ی ترجمه ی کلمات تخصصی راهنمایی بگیرید.

بهترین روش در سرچ کردن موضوع، سرچ کلمه هست نه جمله! این هنر شماست که بعد از پیدا شدن نتیجه جستجو ببینید:

  • کدام عنوان مقاله مربوط به عنوان تحقیق شماست.
  • اگر مقاله ای نزدیک به موضوع تحقیق خود پیدا کردید، میتوانید روی مجله ی مربوطه تمرکز کنید. شاید مقالات بیشتری در این زمینه داشته باشد.
  • اگر با یک کلمه به نتیجه نرسیدید باید از ترکیب دو کلمه استفاده کنید که البته نیاز به تجربه دارد.
  • میتوانید سرچ را با گلمات دیگری انجام دهید.
  • غیر از عنوان مقالات، کمی چکیده را بخوانید شاید مرتبط بود.
  • های لایت مقالات و قسمت های مهم در نتیجه هم میتواند کمک کند.
  • در صورتی که یک پایگاه داده مثلا ساینس دایرکت، شما را به نتیجه یتان نمی رساند، پایگاه را عوض کنید.

    ارسال دیدگاه: