HTML tutorial

بهترین معیارهای ISI برای نمایه کردن مجله ها چیست؟

در سایتISI  به چهار مورد ذکر شده:

۱- زمان بندی نشر، مشخص شده باشد، یعنی ماه نامه، فصلنامه و... مشخص شده باشد و طبق آن اجرا شود.
۲- فرآیند داوری مجله به طور کامل مشخص شده باشد.
۳- از قواعد نشر بین المللی پیروی کرده باشد.
۴- زبان مقاله مهم نیست اما بعضی از قسمت ها در همه ی مقالات باید انگلیسی باشد. مثل اسامی نویسند گان، چکیده، منابع.

موارد فرعی هم وجود دارد که شامل این موارد است:
۱- مجله باید بین المللی باشد.
۲- در حوزه ی آن مجله، بهتر است که مجله ی مشاب هی وجود نداشته باشد.
۳- افراد به وجود آورنده آن بهتر است که شناخته شده باشند.
۴- نباید افراد به وجود آورنده، همه مربوط به یک کشور باشند. مثلا نباید همه ایرانی باشند و بهتر است که توزیع جغرافیایی داشته باشد
این 4 مورد فرعی بودند و فقط نمره اضاف دارد و در صورت نداشتن این 4 مورد مجله رد نخواهد شد.

    ارسال دیدگاه: