HTML tutorial

تعاریف انواع طرح های تحقیقاتی

بر اساس ماده یک آیین نامه جشنواره خوارزمی فعالیتهای پژوهشی بدینگونه تعریف شده اند:


طرح های تحقیقاتی بنیادی

تحقیقات بنیادی عبارت است از کاوشهای اصیل و بدیع به منظور افزایش اندوخته های علمی و درک بهتر پدیده های طبیعی. انسانی اجتماعی. فرهنگی و... پژوهشهای بنیادی را می توان به دو گروه زیر تقسیم کرد:

پژوهشهای بنیادی محض: آن دسته از پژوهشهای بنیادی است که بدون توجه به کاربردهای عملی و به منظور گسترش مرزهای دانش صورت می گیرد.

پژوهشهای بنیادی راهبردی: آن دسته از پژوهشهای بنیادی است که به منظور فراهم ساختن زمینه علمی لازم برای حل مسائل جاری و آتی انجام می شود

 

طرح های تحقیقاتی کاربردی

هر نوع کاوش اصیل به منظور کسب دانش علمی و فنی جدید که برای آن کاربرد ویژه ای در نظر گرفته شود.

 

طرحهای اختراعی و ابتکاری

طرحهای اختراعی: عبارتست از ایده جدیدی که عملاٌ راه حل یک مشکل فنی و یا علمی را ارائه می نمایند. این طرح ها باید اجرا شده باشند و یک محصول و نتیجه جدیدی را که قبلاٌ وجود نداشته پدید آورند. اختراعات ارائه شده به جشنواره بایستی دارای گواهی ثبت اختراع از اداره مالکیت صنعتی و گواهی فنی اختراع از سوی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران باشند.

طرحهای ابتکاری: هر نوع راه حل فنی مربوط به شکل. ساختمان یا ترکیب یک شیء که موجب بهبود مصحول گردد. ابتکار نامیده می شود. این طرحها به نوعی مهندسی معکوس یا مشابه سازی است که با توجه به شرایط خاص کشور و امکانات موجود. تغییراتی در روش ساخت و یا بهبود مصنوع. مورد توجه قرار می گیرد.

 
طرح های دین و دانش

طرحهای دین و دانش عبارتست از تحقیق در مباحث مختلف علوم و فنون دینی که توسط حوزه های دینی و پژوهشگران مختلف سراسر کشور صورت می گیرد که به لحاظ تحقیقاتی از ویژگیهای طرحهای بنیادی یا کاربردی برخوردار باشد.

تبصره. طرحهای دین و دانش در دفتر دین و دانش به وسیله هیاتی متشکل از اساتید حوزه قم (طبق آیین نامه مربوطه (بررسی و انتخاب می شوند و از طریق کمیته علوم انسانی اقدام میگردد.

 

    ارسال دیدگاه: