HTML tutorial

افزودن نام نویسنده به لیست نویسندگان مقاله تحت داوری

آیا می توان نام نویسنده ای را به لیست نویسندگان مقاله ای که درحال داوری درمجله است اضافه کرد؟

ممکن است شرایطی پیش بیاید که مجبور باشید نام نویسنده ای جدید را به لیست نویسندگان مقاله خود که تحت داوری است اضافه کنید. نگران نباشید! فرآیند کار بسیار ساده است.

راهکار این است که درهر مرحله ای از داوری مقاله تا قبل از انتشار مقاله درمجله،  نویسنده مسئول می تواند نام نویسنده جدید را به سردبیر مجله اعلام کند. البته لازم است که برای این کار خود دلایل و توجیهات روشنی را به سردبیر ارائه دهد. همچنین تمام نویسندگان مقاله باید موافقت خود را اعلام کنند.

ممکن است برخی از مجلات برای تعیین میزان فعالیت و نقش هر یک از نویسندگان فرم هایی را مشخص کرده باشند که در این صورت از نویسنده می خواهند پس از پر کردن مجدد فرم و به روز رسانی آن، برای مجله ارسال کنند. برخی از مجلات دیگر قوانین دیگری را مشخص می کنند که باید با پیروی از آن قوانین نام نویسنده جدید را اضافه کرد.

بدیهی است که درصورتی که یک یا چندنفر از نویسندگان با افزودن نام جدید موافق نباشند مجله فرایند داوری و یا انتشار مقاله را تا زمانی که همه نویسندگان بر سر این موضوع به توافق برسند معلق می کند.

    ارسال دیدگاه: