يافته ها در مقاله علمی

در قسمت یافته ها، نتایج حاصل از تحقیق به فعل مجهول یا معلوم و در زمان گذشته نوشته می شود. نتایج بایستی به صورت واضح و بدون تفسیر نوشته شوند و می توان آن ها را به صورت متن، جدول، نمودار یا ترکیبی از آن ها ارائه کرد. اما نمی توان نتایج را به بیش از یک روش گفته شده بیان کرد و بایستی از تکرار پرهیز نمود. جدول ها و نمودارها و شکل ها باید کاملاً واضح باشند. بدین معنی که خواننده برای فهم آنها نیازی به مراجعه به متن نداشته باشد. همچنین باید تعداد آن ها حداقل تعداد ممکن باشد. لازم است تمامي تصاوير در متن شماره گذاري شوند و پاورقی داشته باشند.

نتایج را می توان به ترتیب زمانی یا اهمیت آن ها نوشت. یعنی نتایج را به ترتیب زمانی که به دست آمده اند یا بر اساس اهمیت آنها از مهمترین نتایج تا نتایج با اهمیت کمتر نوشته شوند.

در نوشتن نتايج بايستي متغيرهاي مورد مقايسه و جهت تغييرات آنها ذكر شوند. براي مثال در مقايسه فشار خون در دو گروه بيماران، ذكر اين كه بين فشار خون دو گروه تفاوت معني داري آماری وجود داشت كافي نيست و ذكر اين مطلب كه فشار خون كدام گروه از فشارخون گروه ديگر بيشتر يا كمتر است، ضرورت دارد. در مورد مطالعات باليني لازم است تعداد اوليه بيماران شركت كننده، بيماراني كه وارد مطالعه شدند، بيماراني كه از مطالعه كنار گذاشته شدند و دليل كنار گذاشتن آنها، بيماراني كه در حيند مطالعه كنار رفتند، و بيماراني كه امكان پيگيري وجود نداشت، مشخص گردد.

در نوشتن قسمت یافته ها بایستی از نوشتن جملاتی که بیانگر تعریف و تمجید می باشد پرهیز کنید. مثل جمله هایی از قبیل نظير يافته هاي جالب، منحصر به فرد، بي نظير و جذاب و ...

برای جلوگیری از گیج شدن خواننده و از دست دادن پیام اصلی مقاله، از نوشتن نتایجی که ارتباط مستقیم با فرضیه و سوالات مطرح شده در مقدمه ندارند اجتناب کنید.

ارسال دیدگاه: