HTML tutorial

آشنایی با مواد و روش ها (Material and Methods)

این بخش معمولا به زبان گذشته و فعل مجهول نوشته می شود. در این قسمت بایستی توصیف جامع و کاملی از چگونگی انجام کار ارائه شود. از جمله بیماران یا موردها، تعداد نمونه ها، روش نمونه گیری، طرح معامله، معیارهای ورود و خروج از مطالعه بیماران یا به طور کلی نمونه ها، نوع درمان یا مداخله، ابزارهای اندازه گیری، شیوه جمع آوری داده ها، متغیرهای مورد اندازی گیری و ... . روش نوشتن باید به گونه ای باشد تا دیگران بتوانند از آن استفاده کنند و در صورت نیاز آن را تکرار کنند. لازم است که این بخش به وضوح بیان شود و نهایت دقت در نگارش آن به کار گرفته شود تا داوران و خوانندگان به اهمیت و اعتبار یافته ها و نتیجه گیری آن پی ببرند.

در این بخش بایستی نحوه ورود افراد یا نمونه ها در مطالعه و اصول اخلاقی طرح توضیح داده شود. همچنین روش های آماری استفاده شده برای تحلیل داده ها، شیوه محاسبه متغیرها و نرم افزارهای آماری استفاده شده نیز ذکر شوند. اگر روش های استفاده شده اقتباس از مقالات منتشر شده باشند، ضمن ذکر منابع، خلاصه ای از آن نیاز است بیان شود.

    ارسال دیدگاه:


    logo-samandehi