HTML tutorial

مقدمه مقالات علمی

در قسمت های دیگر مطالب آموزشی به چگونگی نگارش چکیده و انتخاب عنوان مقاله پرداختیم. اکنون نکاتی را در زمینه نوشتن مقدمه بیان می کنیم:

مقدمه یکی از بخش هایی است که مبنای تصمیم گیری داوران برای پذیرش مقاله قرار می گیرد و می تواند به زمان حال یا گذشته نوشته شود. مقاله شامل سه قسمت مرور مقالات، سوالات یا فرضیه تحقیق و هدف تحقیق می باشد. مقدمه باید طوری باشد که خوانندگان را با موضوع مقاله آشنا کند و شامل مطالب مهم باشد. علاوه بر این مقدمه باید میزان تسلط نویسندگان بر موضوع تحقیق و درستی  سوال یا فرضیه تحقیق را به داوران و خوانندگان اثبات نماید.

ساختار مقدمه به صورت یک قیف است. به این معنی که مطالب به صورت عمومی و وسیع شروع شده و سپس محدود می شود و با مطرح کردن سوال یا فرضیه تحقیق و هدف از انجام مطالعه پایان می یابد. در ابتدای مقدمه سوابق و نکاتی که درباره موضوع تحقیق موجود است بیان می شود و نکات مجهول درباره موضوع در قسمت های پایانی ارائه می گردد.

بخش مرور مقالات باید کوتاه و مختصر باشد.می توان مرور مقالات را طوری نوشت که معرف مسئله مورد تحقیق باشد. ممکن است در قسمت مرور مقاله تعداد زیادی مقاله مرور شوند که باعث گیج شدن خوانندگان می شود. بسیاری بر این نظرند که مرور 4 تا 5 مقاله در قسمت مقدمه کافیست. مرور مقالات بایستی به روز باشد و به صورت کامل بر اساس ارائه تصویر بیان شود. و بتواند ارتباط بین دانش موجود درباره موضوع تحقیق و سوال یا فرضیه ایجاد نماید.

در برخی موارد موضوع جدیدی مورد بررسی قرار می گیرد که اطلاعات قبلی خاصی در مورد آن وجود ندارد. پس مقدمه باید خوانندگان را برای مطالعه توجیه کند و برای انجام این تحقیق جدید دلیل های لازم را بیاورد.

هدف از انجام مطالعه در پایان مقدمه گفته می شود که در واقع بخش بسیار مهمی از مقدمه می باشد. هدف، پیام اصلی مقاله را به خوانندگان انتقال می دهد و اگر درست بیان نشود ممکن است در داوری تأثیر منفی بگذارد.

می توان مختصری از بخش های بعدی مقاله مثل روش ها و نتایج، را در پایان مقدمه بیان کرد تا خوانندگان از کل مقاله تصویر بهتری دستگیرشان شود. و بدانند در بخش های بعدی مقاله با چه مسائلی روبه رو می شوند.

    ارسال دیدگاه: