به چه مقالاتی گزارشات موردی (Case Reports) می گویند؟

به یک مشاهده علمی که به دقت گردآوری شده است و به عنوان یک منبع ارزشمند در تحقیقات در مورد یک نشانه بالینی نادر، یک واکنش دارویی یا یک روش درمانی جدید استفاده می گردد گزارش موردی می گویند.گزارشات موردی بیشتر در زمینه پزشکی ارائه می شود. وشامل مواردی از جمله مراقبت های اولیه نشانه های نادر، روش های نوین تشخیص و درمان، مواردی از گزارش های مربوظ در حیطه آموزش و پژوهش و ... است.

نگارش “گزارش موردی” در متون پزشكي به زمان بقراط حكيم در پيش از ميلاد مسيح مربوط مي شود. بین سال های 1996 تا 2000 میلادی بیش از 140000 (یکصد و چهل هزار) گزارش موردی منتشر شده است. بسیاری از بیماری ها و روش های درمانی امروز با یک گزارش موردی شروع شده اند. به عنوان مثال بیماری ایدز اولین بار در قالب یک گزارش مردی در مجله درماتولوژی در سال 1981 چاپ شد.

در بررسی های بدست آمده از این دسته از گزارشات برای چاپ شدن باید جذابیت لازم را داشته باشند. و بیشتر باید بسیار اختصاصی بوده و نسبت به موارد مشابه قبل مطالب جدیدتری برای بیان وجود داشته باشد.

اکثر مجلات معتبر پزشکی گزارش موردی را چاپ می کنند. به عنوان مثال مجله نیو انگلند (New England) این موارد را در قالب نامه به سردبیر چاپ می کند. برخی دیگر از مجلات بخشی را به چاپ گزارشات موردی اختصاص می دهند. به دلیل تنوع این مقالات ممکن است این نگرانی به وجود بیاید که داوری این دسته از مقالات به چه صورت است؟ در چاسخ باید گفت تا حدی این نگرانی بی مورد نیست. زیرا در اکثر موارد ارزیابی چنین مقالاتی ذهنی و بدون معیار می باشد. اما تلاش های زیادی برای چارچوب دار کردن داوری انجام شده است

ارسال دیدگاه: