HTML tutorial

مختصری درباره مقالات مروری (Review)

هدف از تدوین یک مقاله مروری، خلاصه و سازماندهی تحقیقات اخیر در یک موضوع تحقیقی است، بگونه ای که بتوان به سایرین در درک و جمع بندی آن موضوع کمک کرد.در مقالات مروری به طبقه بندی تحقیقات انجام شده در آن موضوع و دیدگاه کلی این موضوع تحقیقاتی در آینده و ارزیابی و مقایسه روشهای موجود پرداخته می شود. در نهایت یک دیدگاه سازماندهی شده و کامل از کارهای انجام گرفته در آن موضوع فراهم می شود.

 

ضروریات مقاله مروری  

1-  نیازی به بیان تمام جزئیات نیست، اما باید به جزییات همه کارها به یک اندازه توجه بشود.

2-  همه فعالیتهای انجام شده باید پوشش داده شود.

3-  ساختار منطقی مقاله باید بدرستی نوشته شود.

4- برای هر موضوع تحقیق، نیاز به خلاصه کردن  حداقل 5-8 مقاله می باشد.

5- نظرات محقق درباره روش های مورد استفاده هر مقاله و مقایسه آن با روشهای دیگر اهمیت ویژه ای دارد.

6- یک بررسی منصفانه و بطور همزمان نقادانه در مورد کارهای انجام شده قبلی از دیدگاههای مختلف صورت گیرد.

7- پیش بینی ها و پیشنهادهای محقق درباره کارهای آینده ذکر شود.

8-  تمام مطالب بیان شده در مقاله مروری به قلم محقق باشد.

9- ذکر منابع تمام مطالب اعم از مطالب بیان شده در سایر مقالات بسیار مهم است.

 

 

 

    ارسال دیدگاه: